Home nasional Alcino Mendes Hela Ona iha Prizaun Becora

Alcino Mendes Hela Ona iha Prizaun Becora

7936
0
SHARE
Prizineiru Alcino Mendes (klaran) ne'ebe dadauk ne'e iha ona autiridade Prizaun Becora hafoin hetan kaer iha Kupau, NTT. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio Sanches

THETIMORNEWS.com DILI – Polisia Nasional Timor – Leste (PNTL) lori ona buronan Alcino Mendes fila mai Timor – Leste no oras ne’e daudaun Alcino hela ona iha Prizaun Becora desde Sabadu (06/05/2017), tuku 01:12 OTL.

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Julio Hornay akompana nia adjuntu koalia ba jornlaista sira kona ba situasaun prizineiru Alcino Mendes ne’ebe PNTL entreg aona ba Prizaun Becora. Photo: TTN/Hortencio Sanches.

Alcino Mendes ne’ebe hetan pena tinan 10 tamba kazu omesidu oho iha Garden Beach Hotel halai sai hosi Prizaun Becora iha Novembru 2013 hamutuk ho prisioneiru nain 23 seluk.

Alcino Mendes POLRI kaer iha teritori Kupau, Nusa Tengara Timur (NTT) iha Kuarta (03/05/2017) kalan tuku 20:00 oras NTT.

“Ita servisu hamutuk ho BNN konsege kaptura ona prijoneriu ida Alcino iha dia 5 no dia 6 iha ne’e kedas komandu PNTL haruka kedan ekipa ida ba Kupang hodi simu prizineiru ne’e to’o mai iha Dili kuaje oras 12:20 kalan, momentu ne’e PNTL entrega kedan  ba Prizaun Becora tuir orientasaun Prokurador Jeral da Republika nian,” dehan Komandante Jeral PNTL, Komisariu Julio Hornay ba jornalista sira iha konferensia imprensa ne’ebe halao iha kuartel Jeral PNTL Caicoli Dili, Segunda (08/05/2017).

Nia hatutan, servisu seguransa  durante ne’e kopera diak tebes ho servisu seguransa Indonesia konsege iha duni susesu hodi kaptura buronan Alcino Mendes. Tamba ne’e PNTL sei kontinua nia servisu hamutuk ho POLRI iha NTT hodi buka tuir tan prizineiro Juga Gama, arguido kazu droga ne’ebe halao iha loron hanesan ho prizioneiru Alcino Mendes.

“Servisu koperasaun ita nian durante ne’e ho seguransa Indonesia nian liu-liu BNN lao ho susesu duni, sira konsege kaptura duni ita nia Prizoneriu ne’e ihania banin nia uma, hela Prizioneru ida seluk Juga Gama ita sei servisu makas  hodi buka tuir nia paraderu” dehan omisariu Julio Hornay.

Iha fatin seluk, Diretor Servisu Prizionais e Reinsersaun Sosial, Helder Cosme Marcal rekonese katak prizeineiru Alcino Mendes dadauk ne’e iha ona prizaun Becora laran, hafoin entrega hosi  PNTL foin lalais ne’e.

“Ita simu ona prizioneiru Alcino Mendes iha 6 Maiu liu ba hosi ita nia PNTL ne’ebe mak servisu hamutuk ho seguransa husi Indonesia nian  konsege kaptura duni prizioneiru ne’e, agora dadauk ne’e Alcino ih aona prizaun laran,” dehan Helder ba jornalista sira iha edifisiu Ministeriu Justisa Caicoli Dili, Segunda (08/05/2017).

Nia hatutan, pena ba Alcino agora daudaun sei prosesa no relata ba iha Ministro da Justisa foin bele kumpri tuir lei ne’ebe mak vigora  ona iha Timor – Leste, maibe sira mos sei intrega prosesu hirak ne’e  ba iha Ministeriu publika no Tribunal hodi hare nia prosesu.

Hafoin ne’e Alcino komete iha kaju Omesidu Agravadu Garden Beach Hotel nia hetan pena prizaun tinan 10 ba leten maibe ho kazu foun ne’ebe mak nia halo sei iha tan posibilidade hodi aumenta tan nia pena maibe buat hotu sei lao iha prosesu nia laran.

Hosi prizioneiru ne’ebe halai sai, sei iha tan naran bo’ot hanesan Juga Gama, prizineiru kazu droga ne’ebe to’o ohin loron mos sei sai buronan PNTL.

Editór: João DA COSTA I COPYRIGHT@2017

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here