Home SPORTIVO SEJD Rekuinese BOQ Estadiu Futebol 3 Iha Problema

SEJD Rekuinese BOQ Estadiu Futebol 3 Iha Problema

770
0
SHARE
Estadiu Manatuto,ida hosi estadiu tolu ne'ebe nia konstrusaun sai kestaun ba adeptu futebol sira, inklui deputadu iha PN tamba nia obra la tuir estandar estadiu futebol. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio Sanches

THETIMORNEWS.com, LOES – Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) rekuinese Bill of Quantity (BOQ) estadiu futebol tolu (3) iha duni problema tekniku.

Sekretariu Estadu Joventude no Desportu, Leovigildo Hornai. Photo: TTN/Aquino Campos

Sekretariu Estadu Leovigildo Hornai dehan, sira rekuinese BOQ ho dezeñu estadiu tolu hanesan Maliana, Manatutu no Ermera iha duni faillansu.

“Ami rekoinese kona ba BOQka dezeinu tolu hanesan Maliana, Ermera no Manatutu iha duni Problema tekniku ida ne’e, maibe ami buka atu kuriji ona i aprezenta ona klarifikasaun hirak ne’e ba Parlamentu foin lalais ne’e,” dehan Leovigildo ba TTN iha, Loes, Munisipiu Liquisa, Domingu (07/05/2017).

Nia hatutan, buat hirak ne’e hotu sala tekniku nian, maibe sei la bele rezolve iha tempu badak nia laran.

Estadiu Munisipal Dili ne’ebe dadauk ne’e mos iha rehabilitasaun hosi orsamentu SEJD nian. Photo: TTN/Hortencio Sanches

“Maibe ita sei hare fila- fali hodi halo ajustamentu atu buat hirak ne’e bele ba oin lao ho diak,” dehan Leovigildo.

Antes ne’e deputadu hosi Parlamentu Nasional preokupa  kona ba konstrusaun estadiu tolu ne’ebe la tuir estandar estadiu futebol, deputadu sira ne’e detekta bainira ba hala’o levanta kona ba estadiu tolu ne’e nian, semana hirak liu ba.

Editór: João DA COSTA I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here